Tüzük

GÜMRÜK VE TİCARET UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Derneğin Adı ve Merkezi
Madde 1- Derneğin adı "Gümrük ve Ticaret Uzmanları Derneği"dir. Merkezi Ankara'dadır. Derneğin şubesi yoktur.
Derneğin amacı
Madde 2- Derneğin kuruluş amacı; Gümrük ve Ticaret Bakanlığında görevli Gümrük ve Ticaret Uzman ve Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcılarının dayanışma ve birlikteliğini geliştirmek, yasalardan doğan ortak hak ve menfaatlerini korumak, sosyal, kültürel, ekonomik ve mesleki gereksinimlerinin karşılanmasına yardımcı olmak, mesleki alanda bilgi birikimini artırmak, inceleme ve araştırmalar yapmak ve yayınlamak ile sorunların giderilmesi için girişimlerde bulunmaktır.
Tanımlar     
Madde 3- Bu Tüzükte geçen;

 1. Dernek; Gümrük ve Ticaret Uzmanları Derneğini,
 2. Başkan; Dernek Başkanını,
 3. Gümrük ve Ticaret Uzmanı ve Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcısı; Gümrük ve Ticaret Bakanlığında mesleğe özel yarışma sınavıyla giren uzman yardımcısı ve bu kadrodan yeterlilik sınavıyla uzman kadrolarına atananları,
 4. Kanun; 22.11.2001 tarih ve 4721 sayılı Medeni Kanun ile 04.11.2004 tarih ve 5253 sayılı Dernekler Kanununu,
 5. Yönetmelik; 31.03.2005 tarih ve 25772 sayılı Dernekler Yönetmeliğini,

ifade eder.
Derneğin Çalışma Konuları
Madde 4- Derneğin çalışma konuları aşağıda gösterilmiştir;

 1. Gümrük ve Ticaret Uzman ve Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcıları arasında tanışma ve dayanışmayı sağlamak amacıyla lokal, kantin, misafirhane v.b. gibi ekonomik ve sosyal nitelikli işletmeler açmak.
 2. Gümrük ve Ticaret Uzman ve Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcılarının sosyal, kültürel ve mesleki yönlerden gelişmelerini sağlamaya yönelik faaliyetlerde bulunmak.
 3. Dernek üyesi Gümrük ve Ticaret Uzman ve Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcıları tarafından yapılan ve yapılacak olan bilimsel araştırma ve incelemelerin kamuoyuna duyurulabilmesi için kitap, dergi ve gazete v.b. yayınlar çıkarmak.
 4. Gezi, toplantı, konferans, seminer, gece, tanışma yemeği ve sportif müsabakalar düzenlemek, mesleki eğitim faaliyetlerinde bulunmak.
 5. Taşınır ve taşınmaz mallar edinmek, her türlü bağış, yardım ve vasiyet kabul etmek.
 6. Dernek adına hatıra eşya yaptırmak.
 7. Amaç ve hizmet konularına yönelik diğer çalışmaları yapmak.

Çalışma Biçimleri
Madde 5- Derneğin çalışma biçimleri aşağıda gösterilmiştir;

 1. Araştırma ve incelemelerin kolaylaştırılması, yeterli zaman ayrılmasının sağlanması, araştırma konusu ile ilgili diğer bakanlık ve kamu kuruluşlarının doküman ve kaynaklarından yararlanılabilmesi için bakanlık ve kamu kuruluşları ile işbirliği yapmak,
 2. Dernek çalışmalarında mevcut basılı ve görsel yayın organlarından yararlanmak,
 3. Dernek amacına uygun dernek ve vakıflar ile işbirliği yapmak.

İKİNCİ BÖLÜM
Üyelik ve Aidat

Üye Olabilme Şartları ve Üyelik Çeşitleri
Madde 6- Derneğin iki tür üyesi vardır;

 1. Asil üyelik: Aidat ödeyen, seçme ve seçilme hakkına sahip olan üyelerdir. Asil üye olabilmek için:
 2. Medeni haklarını kullanabilme yeteneğine sahip ve 18 yaşını bitirmiş olmak.
 3. Kamu haklarından yasaklanmamış veya kısıtlanmamış olmak.
 4. Ağır hapis cezasına, taksirli suçlar dışında bir yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmamış olmak, yüz kızartıcı suçtan ve olaydan ya da kanunun yasakladığı dernekleri kurmak, yönetmek suçlarından kesin biçimde cezalandırılmamış olmak. İlgili kanunlar uyarınca, dernek kurmasında herhangi bir sakınca bulunmamak. (Dernek kurması yasaklanmamış olmak)
 5. Üçüncü maddede tanımlanan Gümrük ve Ticaret Uzman ve Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcılığı unvanlarından birini kazanmış olmak.

Derneğe asil üye olmak isteyenler, bir dilekçe ile yönetim kuruluna başvururlar. Başvuru dilekçesine, ilgiliye kurum tarafından verilen kimlik kadının bir örneği eklenir.
Söz konusu üyelik başvuruları yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. Yönetim kurulunun 3/5 inan kabul oyu ile üyelik onaylanmış sayılır. Yönetim kurulu başvuranları üyeliğe kabul edip etmemekte serbesttir. Yönetim kurulunun olumlu olumsuz kararı ilgiliye 30 gün içinde tebliğ edilir.
2) Fahri Üyelik: Bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla. Derneğe üye olduktan sonra Gümrük ve Ticaret Bakanlığındaki görevlerinden ayrılanlar ile çeşitli alanlarda yaptıktan veya yapacakları inceleme, araştırma ve çalışmaları ile derneğe maddi ve manevi katkıda bulunarak derneğin gelişmesine ve derneğin amacına ulaşmasına yardımcı olanlara talepleri halinde yönetim kurulu kararı ile fahri üyelik verilebilir. Ayrıca, görüş ve düşünceleri ile dernek çalışmalarına katkıda bulunmaları amacıyla; Müsteşar, Müsteşar Yardımcıları, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları derneğin Fahri üyeleridir. Fahri üyeler, dernek çalışmalarına ve genel kurul toplantılarına katılabilirler. Yazılı ve sözlü olarak görüşlerini açıklayabilirler. Ancak, seçme, seçilme ve oy hakları yoktur.
Üyelerin Hakları
Madde 7- Hiç kimse Derneğe üye olmaya veya üyelikte kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, üyelikten ayrılma hakkına sahiptir. Üyelik, üyenin yazılı dilekçesinin yönetim kuruluna ulaştığı andan itibaren sona ermiş sayılır. Üyelikten ayrılanların ödedikleri aidatlar geri iade edilmez. Bununla birlikte, ayrılan üye ayrılma tarihine kadar olan ödenti borçlarından sorumludur. Dernek üyeleri eşit hak ve oya sahiptir.
Gümrük ve Ticaret Uzmanı veya Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcısı unvanını kaybeden veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan veya kamu hizmetinden emeklilik dışında herhangi bir nedenle ayrılanların dernek üyeliği sona erer.
Üyelikten Çıkarma
Madde 8- Üyelik koşullarını sonradan kaybedenlerin üyeliği kendiliğinden sona erer ve üyelik kaydı Yönetim Kurulunca silinir.
Bununla birlikte;

 1. Aidat borcunu yazılı bildirime karşın belirtilen sürede ödemeyen,
 2. Derneğin amacına aykırı davranan, yöneticilerin yetki ve görevlerinin yerine getirilmesinde güçlük çıkaran, çalışma düzenini bozan,

Üyelerin kaydı, Genel Kurul kararı ile yönetim kurulunca silinir. Yönetim Kurulu Genel Kurul kararına kadar çıkarılması istenen üyenin dernek çalışmalarına, organların toplantılarına katılmasını yasaklayabilir. İlk Genel Kurulda üyelikten çıkarılacak üyenin durumunun gündeme alınıp görüşülmesi zorunludur. Konu, Genel Kurulda oylanır. Genel Kurul kararı kesindir.
Üyelik Aidatı
Madde 9- Üyelik Aidatları; aylık 25 TL, yıllık 300 TL’dir. Üye, aidatını aylık ya da yıllık olarak peşin ödeyebilir. Ayrıca üyeliğe giriş aidatı alınmaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Dernek Organlarının Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı,
Görev ve Yetkileri

Derneğin Organları
Madde 10- Derneğin organları şunlardır:

 1. Genel Kurul,
 2. Yönetim Kurulu,
 3. Denetim kurulu.

Genel Kurulun Kuruluş Şekli ve Toplanma Zamanı
Madde 11- Genel Kurul Derneğin en üst karar organıdır. Olağan ve olağan üstü olmak üzere iki şekilde toplanır.

 1. Olağan Genel Kurul: Her iki yılda bir Şubat ayı içinde toplanır.
 2. Olağanüstü Genel Kurul: Üyelerin 1/5'inin yazılı isteği ile yönetim veya denetim kurullarının gerekli gördüğü zamanlarda toplanır. Yönetim Kurulu bir ay içerisinde Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa, Denetim Kurulu veya olağanüstü toplantı yapılmasını isteyen üyelerden birisinin başvurusu üzerine mahalli sulh hukuk hâkimi duruşma yaparak, dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 12- Genel Kurul aşağıda belirtilen hususlar' görüşüp, karara bağlamakta görevli ve yetkilidir;

 1. Dernek organlarının seçilmesi ve Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 2. Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,
 3. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülerek aynen ya da değiştirilerek kabul edilmesi,
 4. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 5. Derneğin vakıf veya federasyona katılması veya ayrılmasına karar verilmesi, derneğin feshedilmesi,
 6. Yürürlükteki ilgili mevzuatta ve dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması öngörülen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Genel Kurula Çağrı Yöntemi
Madde 13- Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantı tarihinden en az on beş gün önce, toplantı gününü, saatini, toplantı yapılacak yerin açık adresini ve gündemi bir mahalli gazetede ilan ederek Genel Kurulu Toplantıya çağırır. Bu ilanda, yapılacak toplantıda çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantının hangi gün ve saatte yapılacağı da belirtilir. İki toplantı arasında en az bir haftalık süre olması gerekir.
Toplantı, çoğunluğun sağlanamaması sebebi dışında başka bir nedenle geri bir tarihe bırakılırsa, bu durum geri bırakılma nedeni de açıklamak suretiyle üyelere duyurulur. Toplantının geri bırakma tarihinden en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.
Üyeler, ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır.
Toplantı Yeri
Madde 14- Genel Kurul, Dernek Merkezinin bulunduğu şehirde toplanır.
Toplantı Yeter Sayısı
Madde 15- Genel Kurul, Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerin yarısından bir fazlasının, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Dernek yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.
Toplantı Yapılış Usulü
Madde 16- Genel Kurul Toplantıları, ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanıp sağlanmadığı bir tutanakla tespit edilir. Toplantıda yeterli çoğunluk var ise, toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, yeteri kadar başkan vekili ve yazman üye seçilir.
Toplantıda kararlar, katılan üyelerin yarısından bir fazlasının oyu ile alınır. Ancak, tüzük değişikliği, aidat artırılması, derneğin feshi ile ilgili kararlarda, toplantıya katılanların 2/3'ünün çoğunluğu ile karar alınır.
Genel Kurulda her üyenin bir oyu vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Toplantının yapıldığı tarihte, üyelik aidatını tam olarak yatırmamış olanlar oylamaya katılamazlar. Yönetim ve denetim kurullarının seçilmesi haricindeki kararlar açık oyla alınır.
Toplantının yönetimi, Genel Kurul Başkanına aittir. Yazmanlar toplantı tutanağım düzenlerler ve başkan ile birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.
Genel Kurul toplantısında sadece gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin 1/10'u tarafından görüşülmesi istenilen konuların da gündeme alınıp görüşülmesi zorunludur.

 

Yönetim Kurulunun Kuruluş Şekli
Madde 17- Yönetim Kurulu, 5 asil ve 5 yedek üyeden iki yıllık süre için Genel Kurulca gizli oyla seçilir.
Yönetim Kurulu, seçimi izleyen 1 hafta içinde kendi aralarında toplanarak, Dernek Başkanı, Başkan Yardımcısı, Sayman, Sekreter ve üye olmak üzere görev bölümü yapar.
Yönetim Kurulu, salt çoğunluğu ile toplanır. Toplantıya Dernek Başkanı başkanlık eder, onun bulunmadığı zamanlar, ikinci fıkrada sıralanan unvanlara göre toplantıya başkanlık edilir. Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Özürsüz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyesi Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten düşürülür ve yerine yedek üyelerden en çok oy alan çağrılır.
Görev süresi biten üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür.
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 18- Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

  1. Derneği temsil etmek, ya da bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçma yetki vermek,
  2. Dernek amacına yönelik çalışmalar yapmak,
  3. Derneğin gelir ve gider hesapları ile ilgili işlemleri yapmak, gelecek döneme ilişkin bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,
 1. Çalışma raporlarını hazırlamak,
 2. Genel Kurulca verilecek kararları yerine getirmek,
 3. Genel Kurulu olağan, gerektiğinde olağanüstü toplantıya çağırmak,
 4. Tüzük değişikliğine gerek duyulması halinde Genel Kurula öneride bulunmak.

Yönetim Kurulu Toplantıları
Madde 19- Yönetim Kurulu ayda bir kez olağan, Başkan ya da en az üç Yönetim Kurulu üyesinin isteği halinde olağanüstü olarak toplanır.
Denetim Kurulu
Madde 20- Denetim Kurulu, Genel Kurul tarafından, yönetim kurulunun seçilmesi koşullarına uygun olarak seçilir. Denetim kurulu, üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Asil üyelikte boşalma olması durumunda oy çokluğuna göre yedek üye çağırılır. Kurul kararını oy birliği ile alır. Süresi biten denetim kurulu üyesinin tekrar seçilmesi mümkündür.
Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 21- Denetim Kurulu, altı ayı geçmeyen aralıklarla dernek defter, evrak ve kayıtları ile Derneğin mali nitelikteki faaliyetlerinin genel kurulca onaylanan bütçeye ve dernek amacına uygun yapılıp yapılmadığını inceler ve bu denetimlerle ilgili raporlar' Yönetim Kuruluna sunar. Ayrıca, söz konusu Denetim Kurulu Raporları Genel Kurul toplantılarına da sunulur.
Bu denetleme, kurul üyelerince birlikte yapılacağı gibi, her kurul üyesince tek tek de yapılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Seçilenlerin Kimlikleri
Madde 22- Genel Kurulca, yönetim ve denetim kurallarına seçilen asil ve yedek üyelerin adı soyadı, doğum yeri ve tarihleri, baba adları ile mesleği ve adresi, seçimi izleyen otuz gün içerisinde dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amire bildirilir.
Gelir Kaynakları ve Toplanan Gelirlerin Saklanması
Madde 23- Derneğin başlıca gelir kaynakları şunlardır:

 1. Üyelik aidatları ve kayıt ücretleri,
 2. Dernekçe düzenlenen, eğlence gecesi, konser, eşya piyangosu, balo ve spor yarışmaları gibi sosyal ve kültürel faaliyetlerden elde edilen gelirler,
 3. Bağış ve yardımlar,
 4. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.

Dernek adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri paraları 30 gün içerisinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar.
Defter ve Kayıtlar
Madde 24- Derneğin tutmak zorunda olduğu kayıt ve defterler şunlardır:

  1. Üye Kayıt Defteri: Demeğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, demeğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
  2. Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararlarının yazıldığı defterdir. Kararlar tarih ve numaraları ile deftere kaydedilir. Kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır. Toplantıda bulunup da, karara katılmayan yönetim kurulu üyesi ya da üyeleri, karşı oy gerekçelerini yazılı ve imzalı olarak karara eklerler.
  3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evrak deftere tarih ve sıra numarası ile kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalarda saklanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
  4. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
  5. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
  6. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir. Bütün defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

Tüzük Değişikliği
Madde 25- Dernek Tüzüğünde değişiklik yapılabilmesi için, Yönetim Kumlu tarafından hazırlanacak veya Genel Kurulda üyelerin 1/10'u tarafından verilecek tüzük değişikliği önergesinin Genel Kurul'da 2/3 oy çoğunluğu ile kabul edilmesi gerekir.
Taşınmaz Mal Edinme
Madde 26- Demek, ikametgâhları ile amaç ve faaliyetleri için gerekli olanların dışında başka taşınmaz mal edinemez. Dernekçe satın alınan, bağış veya vesayet yolu ile derneğe intikal eden taşınmaz malların dernek adına tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde durumun mülki idare amirliğine bildirilmesi zorunludur.
Fesih-Dağılma ve Tasfiye
Madde 27- Genel Kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararını alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3'dir.
Dağılma; Dernek, kuruluş amacını ve koşullarını kaybettiği ya da acze düştüğü, Tüzük gereğince yönetim kurulunun oluşturulmasını imkânsız kılacak kadar üye sayısının azaldığı veya üst üste iki olağan genel kurul toplantısının yapılamadığı hallerde kendiliğinden dağılmış sayılır.
Kendiliğinden dağılma halinin belirlenmesi; Her ilgili, sulh hakiminden derneğin kendiliğinden sona erdiğinin tespitini isteyebilir.
Tasfiye; Derneğin feshedilmesi veya kendiliğinden dağılmış sayılmasıdır. Derneğin feshedilmesi durumunda, mal, para ve hakların tasfiyesinin esaslarının tespiti Genel Kurul kararı ile olur. Genel Kurulca karar alınamadığı veya Genel Kurul toplanamadığı takdirde, Derneğin bütün para, mal ve hakları Hazineye intikal eder.
Derneğin İç Denetimi
Madde 28- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.
Derneğin Borçlanma Usulleri
Madde 29- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 30- Bu tüzükte yer almayan konularda, Kanun, Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.